§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. „Kursy Ruchowe” oznacza podmiot prowadzący sklep internetowy pod adresem www.kursy-ruchowe.pl działający pod firmą Maciej Borucz z siedzibą: 90-556 Łódź, al. Włókniarzy 232/83, posiadającą NIP: 7262591626, REGON: 365946697, zwaną dalej również „Administratorem”.
  2. „Użytkownik” to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odwiedza Sklep lub dokonuje zamówień za pośrednictwem Sklepu.
  3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w postaci zakupu w Sklepie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego.
  4. „Konto” – to usługa elektroniczna będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  5. „Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie.
  6. „Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Kursy Ruchowe, dostępny pod adresem: www.kursy-ruchowe.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kursy Ruchowe prowadzą działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszczają informacje handlowe lub oferty, udostępniają treści cyfrowe bez nośnika, a także mogą świadczyć inne usługi drogą elektroniczną.
  7. „Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Sklep umowy o udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika.
  8. „Treści Cyfrowe bez nośnika” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Kursy Ruchowe w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
  9. „Udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika” oznacza odpłatne udostępnienie przez Kursy Ruchowe Treści Cyfrowych bez nośnika na zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi ograniczone w czasie lub nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu Urządzenia.
  10. „Zamówienie” oznacza zamówienie na Treści Cyfrowe bez Nośnika złożone przez Użytkownika w Sklepie.
  11. „Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać, utrwalać i odtwarzać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, czytnik e-booków).
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Kursów Ruchowych związane z korzystaniem ze Sklepu i udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
  adres internetowy: www.kursy-ruchowe.pl/sklep
  e-mail:  kontakt@kursy-ruchowe.pl
  adres korespondencyjny: al. Włókniarzy 232/83, 90-556 Łódź
 4. Umowa udostępniania treści cyfrowych bez nośnika zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Kursami Ruchowymi zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Kursy Ruchowe mogą komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub Kursów Ruchowych związanych z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów lub udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kursy-ruchowe.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Kursy Ruchowe bez zbędnej zwłoki również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.
 7. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 8. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 9. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 10. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy Kursami Ruchowymi i Użytkownikiem, której przedmiotem są produkty lub treści cyfrowe bez nośnika oferowane w Sklepie.
 11. Informacje o treściach cyfrowych bez nośnika podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeks Cywilny.
 12. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kursy-ruchowe.pl, formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kursy-ruchowe.pl/kontakt/, bądź na adres e-mail Sklepu wskazany powyżej. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 12 regulaminu.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet licencji niewyłącznych na korzystanie z e-produktów (kursy online, e-booki).
 2. Oferowane kursy dostarczane są w postaci cyfrowej, użytkownik ma możliwość skorzystania z nich, logując się na swoje konto w serwisie kursy-ruchowe.pl, a następnie przejścia do zakładki Moje kursy. Treści udostępniane są na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. Polityka prywatności

Kursy Ruchowe dokładają wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto Kursy Ruchowe chronią prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Kursy Ruchowe dbają o dane osobowe Użytkowników, które przetwarzają w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym m.in. zasad przetwarzania, celów przetwarzania, plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 4. Rejestracja w Sklepie, zasady korzystania z konta

 1. Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji.
 2. Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia zakup Treści Cyfrowych bez Nośnika oraz dostęp do szeregu funkcjonalności, takich jak dostęp do historii Zamówień, czy pobieranie treści cyfrowych z działu pliki do pobrania.
 3. Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie w zakładce moje konto lub podczas składania zamówienia na stronie zamówienie przed jego złożeniem.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie bez utworzenia konta użytkownika jest niemożliwe.
 5. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres email wiadomość od Kursy Ruchowe zawierającą informację o utworzeniu Konta.
 6. Po Rejestracji Użytkownik loguje się na Konto przy użyciu Loginu i Hasła bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu.
 7. Jako login może być zamiennie użyty adres email Użytkownika podany podczas rejestracji na stronie.
 8. Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
 9. Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną na stronie moje konto opcję „Nie pamiętasz hasła?” służącą do ustawienia nowego Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.

§ 5. Ogólne zasady składania zamówień

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opis danego produktu i jego cech;
  2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatę za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
  3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Dokonanie zakupu wymaga rejestracji w Sklepie.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres e-mail
  3. NIP (dla klientów – przedsiębiorców)
  4. Dane adresowe
 4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. Po przejściu do kasy, na stronie zamówienia, wybrać z listy kraj miejsca zamieszkania lub siedziby Kupującego,
  4. podać adres e-mail, na który mają zostać dostarczone zakupione treści cyfrowe lub informacje jak uzyskać dostęp do nich dostęp,
  5. podać pozostałe wymagane dane Kupującego,
  6. podać dane firmowe – w przypadku przedsiębiorców dokonujących zakupów z związku z prowadzoną przez siebie działalnością,
  7. wybrać sposób płatności za zamówienie,
  8. zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
  9. wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
  10. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line lub otrzyma wiadomość z danymi do przelewu zwykłego.
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

§ 6. Płatności

 1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. zwykły przelew, na nr konta:

   48 1050 1461 1000 0092 3443 5049 (ING Bank Śląski S.A.)
   Maciej Borucz
   al. Włókniarzy 232/83
   90-556 Łódź
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Zakupiony produkt jest wysyłany w ciągu 24 h od złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji konta lub udostępniany na koncie Użytkownika w dziale Moje kursy.
 4. Po dokonaniu zakupu wysyłane jest potwierdzenie złożenie zamówienia i rachunek. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia rachunku:
  1. Imię i nazwisko/nazwa firmy;
  2. Adres zamieszkania/siedziby (w przypadku firm),
  3. Numer NIP (w przypadku firm),
  4. Adres korespondencyjny (w przypadku firm)
 5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient w ramach działania Sklepu może otrzymywać na podany przez siebie adres e-mail informacje związane z przebiegiem transakcji, a także zawiadomienia o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Warunki udostępniania treści cyfrowych bez nośnika

 1. Treści cyfrowe bez nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi co do zasady niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu przez Kursy Ruchowe potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.
 2. Udostępnienie Treści cyfrowych bez nośnika Użytkownikowi następuje poprzez ich udostępnienie do pobrania w Sklepie na Urządzenie Użytkownika lub instalacji na takim Urządzeniu.
 3. Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie treści cyfrowych.

§ 8. Wymogi techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze Sklepem oraz do pobrania treści cyfrowych

 1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, opcjonalnie drukarka) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych bez Nośnika oraz udzielane przez pracowników pomocy technicznej za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@kursy-ruchowe.pl.
 4. Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Użytkownika w innych serwisach takich jak Facebook.
 5. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z treści cyfrowych bez nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z treści cyfrowych bez nośnika.
 6. By użytkownik mógł w pełni korzystać z produktów cyfrowych zakupionych w sklepie, niezbędne i pomocne będzie wymienione niżej oprogramowanie:
  • Przeglądarka Internetowa – np. Google Chrome w wersji 80.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 75.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 83.0 lub nowszej.
  • Program umożliwiający otwieranie plików PDF – Adobe Reader w wersji 8.0 lub nowszej, Foxit Reader w wersji 10.0 lub nowszej. Pliki PDF bez problemu otwiera dziś także większość przeglądarek Internetowych, np. Google Chrome
  • Oprogramowanie do kompresji/dekompresji plików .zip – 7-zip w wersji 18.0 lub nowszej, WinRAR w wersji 5.91 lub nowszej
  • Oprogramowanie do odtwarzania plików .mp3 – przykładowo VLC Media Player w wersji 3.0 lub nowszej, Foobar2000 w wersji 1.5 lub nowszej, iTunes wersji 12.0 lub nowszej

§ 9. Zasady ogólne odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy udostępnienia treści cyfrowych bez nośnika na zasadach określonych w Regulaminie. Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikom innym niż będący konsumentami.
 2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od:
  1. umowy o świadczenie usług, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez Kursy Ruchowe utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez Kursy Ruchowe przed rozpoczęciem świadczenia;
  2. umowy w odniesieniu, do której cena lub wynagrodzenie są uzależnione od wahań na rynku finansowym, na które Kursy Ruchowe nie mają wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu zostają trwale połączone z innymi Produktami;
  7. umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. umowy zawartej na aukcji publicznej;
  10. umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Kursy Ruchowe o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy powinien poinformować o tym Kursy Ruchowe poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), według swojego wyboru:
  1. w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika – poprzez złożenie tego oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie; albo
  2. w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika – poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@kursy-ruchowe.pl albo
  3. w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika – poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres:
   Maciej Borucz
   al. Włókniarzy 232/83 90-556 Łódź
 5. Użytkownik do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu (patrz: Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy).
 6. Jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Kursy Ruchowe prześlą mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.
 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie. Użytkownik może odstąpić na zasadach ogólnych od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez Nośnika w cenie promocyjnej. W takim przypadku Kursy Ruchowe zwrócą Użytkownikowi wartość ceny promocyjnej Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 8. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy, Kursy Ruchowe zwrócą mu wszystkie otrzymane od niego płatności dot. zakupionej rzeczy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Użytkownik otrzyma od Kursów Ruchowych zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Kursów Ruchowych ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Kursy Ruchowe niezwłocznie skontaktują się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W przypadku nie podania numeru konta, zwrot płatności zostanie zrealizowany przekazem pocztowym na adres Użytkownika.

§ 10. Odstąpienie od umowy dotyczącej Treści Cyfrowych bez Nośnika

 1. Co do zasady Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez Nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Jednak Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Użytkownik wyraził zgodę na Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika przez Kursy Ruchowe (tj. wyraził zgodę m.in. pobranie aplikacji, itp.) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy; oraz
  2. Użytkownik został poinformowany przez Kursy Ruchowe o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, przed udzieleniem takiej zgody.
 3. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Kursy Ruchowe polegającego na Udostępnieniu Treści Cyfrowych bez Nośnika przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z wcześniejszą informacją.

§ 11. Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieniędzy za zakup z kategorii „Kursy online”

 1. W przypadku gdy zakupiony kurs online nie spełnia wymagań użytkownika, Użytkownik ma prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy za zakupiony kurs online, pod warunkiem realizacji wszystkich materiałów.
 2. Potwierdzenie realizacji wszystkich elementów kursu oraz pisemne uzasadnienie rezygnacji z kursu należy przesłać w ciągu 30 dni od startu kursu na adres kontakt@kursy-ruchowe.pl tytułem „Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieniędzy”.

§ 12. Reklamacje

 1. Kursy Ruchowe zobowiązują się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto Kursy Ruchowe zobowiązują się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez Nośnika bez wad.
 2. Użytkownik może zgłosić Kursom Ruchowym reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe bez Nośnika dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie (rękojmia za wady).
 3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, numer zamówienia, oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej bez Nośnika, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady. Złożenie reklamacji ułatwi Użytkownikowi formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu (patrz: załącznik nr 2 – formularz reklamacji).
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
  1. poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kursy-ruchowe.pl albo
  2. poprzez wysłanie reklamacji za pośrednictwem interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto
 5. Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną (w sposób wskazany w art. 4.1 lub art. 4.2 niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.
 6. Kursy Ruchowe ustosunkują się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Kursy Ruchowe nie ustosunkują się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Kursy Ruchowe uznały reklamację za uzasadnioną.
 7. Kursy Ruchowe poinformują Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Kursom Ruchowym.
 8. W przypadku stwierdzenia wady, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Kursy Ruchowe niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika  wymienią rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuną. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Kursy Ruchowe, albo Kursy Ruchowe nie uczyniły zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Kursy Ruchowe usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez niego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Kursy Ruchowe.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku Kursy Ruchowe są obowiązane wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Jednakże Kursy Ruchowe mogą odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez niego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca, Kursy Ruchowe mogą odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 10. W toku rozpatrywania reklamacji Kursy Ruchowe mogą kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 13. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. Kursy Ruchowe udzielają gwarancji jakości w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika znajdujących się w Sklepie. Kursy Ruchowe ponoszą wobec Użytkownika odpowiedzialność za takie Treści Cyfrowe bez Nośnika wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Kursy Ruchowe zastrzegają, że Użytkownik nie może:
  1. zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także
  2. podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.
 3. Treści zamieszczone przez Kursy Ruchowe w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Kursów Ruchowych lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Kursów Ruchowych lub innego podmiotu uprawnionego.
 4. Kursy Ruchowe nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od Kursów Ruchowych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można przewidzieć lub którym nie będzie można zapobiec, wymienionymi poniżej:
  1. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika;
  2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
  3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;
  4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
  5. przyczyny wynikające z awarii serwerów.
 5. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, Kursy Ruchowe podejmą wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:
  1. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
  2. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
  3. w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
  4. przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Treści Cyfrowe bez Nośnika, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Treści Cyfrowe bez Nośnika (tzw. „robotics”).
  5. Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych w § 13 ust. 6, Kursy Ruchowe zastrzegają sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kursów Ruchowych oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 14. Zmiany regulaminu

 1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie w dowolnym momencie.
 2. Kursy Ruchowe zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana niezwłocznie w Sklepie w zakładce „Regulamin sklepu„. Ponadto, w zakładce „Regulamin sklepu” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

§ 15. Usunięcie konta użytkownika

 1. Kursy Ruchowe zapewniają Użytkownikowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kursy-ruchowe.pl.
 2. Kursy Ruchowe będą uprawnione do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostaną do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm.),ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
  4. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/